स्नातकोत्तर तथा अधिस्नातक तह (MA & PGD) मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

स्नातकोत्तर तथा अधिस्नातक तह (MA & PGD) मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

2023-01-11 / 2023-01-14T23:59:00
Kathmandu
Admin

आवेदकहरूद्वारा भर्ना हुन चाहेको विषय तथा अध्ययन गर्न चाहेको केन्द्रीय विभाग÷क्याम्पस÷कार्यक्रमको नाम उल्लेख गरी यस सङ्कायको वेवसाइट www.tufohss.edu.np मा अङ्कित entrance.tufohss.edu.np मार्पmत अनलाइन आवेदन फाराम भर्न सकिने छ । यसका अलावा विद्यार्थीद्वारा आफू अध्ययनरत केन्द्रीय विभाग÷क्याम्पसको नाम उल्लेख गरी ] http://103.175.192.139/home/ मार्फत आफ्नो रजिस्ट्रेशन गर्न सक्नेछन् भने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा गरिसकेका विद्यार्थीले ] http://103.175.192.139/studentportal/login/ प्रयोग गरी उल्लेखित निर्देशन अनुसार अनलाइन आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका र रीत नपुगेका आवेदन फाराम उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन ।